Regulamin Klubu Równowagi

Zawartość:

A. Przedmiot działalności i zasady ogólne

B. Wymagania formalne uczestnictwa w Klubie Równowagi

C. Wymagania zdrowotne obowiązujące Uczestników

D. Warunki techniczne udziału w internetowych Grupach Motywacyjnych

E. Aktywowanie abonamentu na Grupę Motywacyjną po zakupie

A. Przedmiot działalności i zasady ogólne

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków udziału w Programie Kontroli Wagi o nazwie „Klub Równowagi”, zwany dalej „Programem”. Program jest prowadzony przez Operatora - U.C.M. Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Rumby 9 i działających wraz z nim Trenerów. Jest on Programem autorskim, opartym na zasadach stanowiących łącznie Metodę Równowagi i zarówno Program, jak i Metoda stanowią chronioną własność intelektualną. Dysponentem Programu jest wymieniony Operator.

2. Celem Programu jest kontrola, utrzymanie lub obniżenie wagi Uczestnika Programu. Program realizowany jest przez:

 • edukację żywieniową Uczestników,
 • dobór potraw i posiłków,
 • korektę nawyków żywieniowych i nawyków związanych ze stylem życia, w tym z aktywnością fizyczną,
 • wizualizacje, czyli pracę nad samopostrzeganiem,
 • spotkania w Grupach Motywacyjnych, zarówno stacjonarnych, jak i w Internecie,
 • działania motywacyjne.

3. Spotkania Grup Motywacyjnych prowadzone są przez Trenerów. Oprócz udziału w spotkaniach Uczestnicy dysponują także możliwością kontaktu z Trenerem między nimi (w sposób ustalony bezpośrednio z Trenerem) oraz samodzielnie praktykują Metodę przy zastosowaniu materiałów i narzędzi wspomagających, szkoleniowych i pomocniczych (m.in.  podręcznika Metody, przepisów kulinarnych, dziennika, programów komputerowych i serwisów internetowych).

4. Mając na względzie korzyści dla Uczestników ze stosowania Programu obejmujące poprawę zdrowia, sylwetki i samopoczucia, a także własnego wizerunku, Operator Programu zobowiązuje się dochować wszelkiej staranności w zakresie jakości i rozwijania Programu, szczególnie w zakresie jego skuteczności dla Uczestników. Jednocześnie Operator oraz Trenerzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje stosowania Programu i nie gwarantują, że rezultaty jego stosowania będą odpowiadać oczekiwaniom Uczestników.

5. Umowa uczestnictwa w Programie zawierana jest na podstawie niniejszego Regulaminu, na skutek podpisania Deklaracji Uczestnika, której formularz jest dostępny u Trenerów, których dane są dostępne na stronie internetowej www.klubrownowagi.pl. Umowa zawierana jest na czas nie określony, do dnia złożenia wypowiedzenia. Organizator zastrzega sobie jednakże prawo zakończenia prowadzenia Programu bez podania przyczyn. Uczestnictwo w Programie jest odpłatne zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej www.klubrownowagi.pl/cennik.

6. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Jego aktualna i obowiązująca wersja jest dostępna na stronie Klubu Równowagi www.klubrownowagi.pl/regulamin. Informacja o zmianach regulaminu zamieszczana jest w serwisie Klubu. Uczestnik ma prawo wypowiedzenia Umowy w ciągu 14 dni od dnia powzięcia informacji o zmianach w Regulaminie, pod warunkiem zachowania formy pisemnej i przedstawienia uzasadnienia. Uczestnikowi przysługuje wówczas zwrot niewykorzystanych opłat.

B. Wymagania formalne uczestnictwa

1. Uczestnikami Programu (Uczestnik) mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, dysponują pełną zdolnością prawną oraz spełniają wymagania określone w niniejszym Regulaminie. Dodatkowo, osoby w wieku od 15 do 18 lat mogą być Uczestnikami Programu za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów, dostarczoną Operatorowi. Jeżeli w trakcie uczestnictwa w Programie Uczestnik przestanie spełniać wskazane wymagania, jego uczestnictwo zostaje zawieszone do czasu, kiedy Uczestnik będzie wymagania spełniał. Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Trenera o zaprzestaniu spełniania wymagań i ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki niedopełnienia tego obowiązku.

2. Aktywny udział w spotkaniach Grup Motywacyjnych jest dobrowolny. W czasie każdych zajęć Uczestnik ma prawo odmówić odpowiedzi na pytania i udziału w ćwiczeniach.

3. W razie uzasadnionej potrzeby konsultacji dotyczącej stosowania Programu każdy Uczestnik może kontaktować się z Trenerem, wykorzystując ustalony w Deklaracji sposób stosownie do stopnia pilności tej potrzeby.

4. Wskazówki zawarte w Programie nie stanowią w żadnym przypadku zaleceń medycznych, nie zastępują porad specjalistów, ani leczenia zaleconego przez lekarza.

C. Wymagania zdrowotne obowiązujące Uczestników

1. Jeśli Uczestnik choruje na jakiekolwiek choroby albo przyjmuje leki, zobowiązany jest skonsultować z lekarzem  możliwość uczestniczenia w Programie, przed przystąpieniem do Programu.

2. W przypadku zachorowania Uczestnika w trakcie korzystania z Programu, lub wystąpienia jakichkolwiek objawów chorób lub zaburzeń zdrowia, Uczestnik powinien natychmiast skonsultować się z lekarzem  i zastosować do jego zaleceń dotyczących uczestnictwa w Programie (włącznie z zawieszeniem tego uczestnictwa).

3. Możliwe jest korzystanie z Programu po konsultacji z lekarzem i pod jego stałym nadzorem przez Uczestników:

 • chorujących na cukrzycę i niestosujących insulinoterapii,
 • z nietolerancją glutenu,
 • karmiących piersią – poczynając od 6 tygodnia po urodzeniu dziecka,  przy dobrym stanie zdrowia,
 • cierpiących na alergie pokarmowe,
 • cierpiących z powodu przewlekłych chorób nerek,
 • będących pod stałą opieką lekarską z innych przyczyn.

4. Z Programu nie mogą korzystać osoby:

 • - chorujące na nowotwór złośliwy (raka),
 • - chorujące na cukrzycę i stosujące insulinoterapię,
 • - przejawiające psychiczne zaburzenia odżywiania, takie jak anoreksja, bulimia, ortoreksja,
 • - będące w ciąży, lub które zaszły w ciążę już w czasie korzystania z Programu,
 • - karmiące piersią, jeśli nie upłynęło jeszcze 6 tygodni od narodzin dziecka.

5. W przypadku zachorowania lub ujawnienia chorowania Uczestnika w trakcie trwania Programu na jedną z chorób uniemożliwiających mu korzystanie z Programu zgodnie z Regulaminem,  lub w przypadku zajścia w ciążę, członkostwo jest zawieszone do momentu, kiedy, zgodnie z Regulaminem, Uczestnik będzie mógł ponownie korzystać z Programu. Okres zawieszenia wynosi maksymalnie 2 lata. Wszelkie niewykorzystane, a wniesione opłaty lub abonament, mogą zostać wykorzystane po powrocie Uczestnika do Programu.  Uczestnik ma obowiązek zgłosić fakt zawieszenia swojego członkostwa Trenerowi na piśmie lub e-mailem wraz z uzasadnieniem w ciągu miesiąca od ostatniego spotkania Grupy Motywacyjnej, w którym brał udział.  Zawieszenie członkostwa dotyczy wyłącznie sytuacji zachorowania lub zajścia w ciążę. W przypadku choroby rokującej brak możliwości powrotu do korzystania z Programu, Uczestnikowi przysługuje zwrot środków wpłaconych tytułem opłat za świadczenie usług, które jeszcze nie zostały zrealizowane , po potrąceniu opłaty w wysokosci10% wartości tych środków.

6. Uczestnicy stosujący Program, a mający szczególne zaburzenia metaboliczne, mimo właściwego stosowania się do zaleceń Programu mogą nie osiągnąć oczekiwanego spadku masy ciała. W takich przypadkach zalecamy konsultację lekarską i wdrożenie zalecanego leczenia.

D. Warunki techniczne udziału w internetowych Grupach Motywacyjnych

1. Internetowe Grupy Motywacyjne, zwane dalej Grupami Wideo, prowadzone są przy użyciu oprogramowania umożliwiającego zarówno przekazywanie dźwięku i obrazu, jak i przesyłanie wiadomości tekstowych.

2. Instrukcje niezbędne do dołączenia się uczestnika do spotkania Grupy Wideo przekazywane są uczestnikowi przed spotkaniem grupy, pocztą elektroniczną wraz zaproszeniem na spotkanie.

3. Prawidłowe funkcjonowanie usługi wymaga, żeby Uczestnik dysponował łączem z Internetem o przepustowości download (na komputer z sieci) i upload (z komputera do sieci) nie niższej, niż 1 MB/s. Sprawdzenie przepustowości łącza można wykonać korzystając z serwisu http://speedtest.net . Dopuszczalne jest używanie łącza o niższej przepustowości przy pogorszeniu jakości obrazu, lub jedynie przy korzystaniu z połączenia głosowego, jednak należy to traktować jako tymczasowe rozwiązanie zastępcze.

4. Ze względu na korzystanie z szerokopasmowej transmisji dużej ilości danych rekomendowane jest używanie łącza stacjonarnego (lub sieci wifi) o nielimitowanym transferze.

5. W celu eliminacji zakłóceń i pogłosu oraz zapewnienia dobrej jakości dźwięku rekomendowane jest korzystanie ze słuchawek zintegrowanych z mikrofonem, lub słuchawek i mikrofonu krawatowego lub innego, umieszczonego jak najbliżej ust.

6. Przy użyciu łącza o obniżonych parametrach, lub w czasie wzmożonego obciążenia sieci w transmisji występują opóźnienia. W takiej sytuacji rekomendowane jest wypowiadanie pełnych kwestii i zaczekanie na reakcję Trenera lub innych Uczestników.

E. Aktywowanie abonamentu na Grupę Motywacyjną

1. Zakupiony przez Uczestnika abonament na Grupę motywacyjną, zarówno stacjonarną, jak i wirtualną, jest dostarczany Uczestnikowi w formie zamieszczenia na przydzielanej Uczestnikowi, wyłącznej dla niego podstronie internetowego serwisu Klubu Równowagi. Abonament jest nieaktywny i wymaga aktywacji. Aktywację wykonuje Uczestnik w internetowym serwisie Klubu Równowagi, do którego kierowany jest po dokonaniu zakupu. W toku aktywacji Uczestnik dokonuje wyboru grupy na podstawie jej lokalizacji, dnia tygodnia i godziny spotkań. Ponadto Uczestnik wybiera datę pierwszego spotkania. Od daty pierwszego spotkania liczona jest ważność abonamentu.

2. Uczestnik deklarujący udział w spotkaniach Grupy Stacjonarnej może aktywować abonament u Trenera.

3. Do rozpoczęcia udziału w zajęciach konieczne jest także wypełnienie przez Uczestnika Deklaracji i przekazanie jej Trenerowi. Formularz Deklaracji dostępny jest u Trenera.

4. Aktywację abonamentu należy wykonać w najbliższym dogodnym czasie od momentu zakupu. Jeżeli jest to konieczne z przyczyn losowych lub organizacyjnych, Uczestnik może aktywować abonament w późniejszym czasie, ale nie później niż w okresie 90 dni od dnia zakupu abonamentu. Po tym terminie abonament traci ważność.

5. Uczestnikowi przysługuje 14-dniowa gwarancja zwrotu zapłaconej ceny abonamentu w razie rezygnacji z zakupu. Rezygnację i zwrot abonamentu należy zgłosić e-mailem na adres zwroty@klubrownowagi.pl , opcjonalnie podając przyczynę rezygnacji. Po upłynięciu wymienionego terminu rezygnacja z zakupu nie jest przyjmowana.

6. W przypadku, gdy żadna z lokalizacji Grup lub żaden z ich terminów nie odpowiada Uczestnikowi, zgłasza on ten fakt e-mailem na adres klub@klubrownowagi.pl, lub za pomocą formularza udostępnionego na stronie Klubu. W odpowiedzi, w czasie nie dłuższym niż 21 dni Operator zaproponuje Uczestnikowi inne lokalizacje lub terminy, lub inny sposób uczestnictwa w Grupach. W takim przypadku, wskazana w p. 5 powyżej gwarancja zwrotu ulega przedłużeniu o okres przedstawienia propozycji przez Operatora.

7. W przypadkach losowych lub organizacyjnych Uczestnik ma prawo do zmiany Grupy za pomocą internetowego serwisu Klubu Równowagi, lub zgłaszając taką konieczność e-mailem na adres klub@klubrownowagi.pl .

Wersja 1.4. z dnia 18 września 2014.r.