Regulamin świadczenia usług

drogą elektroniczną SERWISU KLUBROWNOWAGI.PL

 

§ 1

DEFINICJE

 

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

 1. Agent rozliczeniowy - PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-357 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4 500 000 złotych, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza;;
 2. Cennik - cennik usług świadczonych przez Serwis KLUBROWNOWAGI.PL dostępny pod adresem internetowym https://www.KlubRownowagi.pl/cennik-asystent;
 3. Facebook – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym http://www.facebook.com;
 4. Konto – ewidencja informacji o Użytkowniku Serwisu, który jest identyfikowany pod unikalną nazwą (identyfikatorem), będąca zbiorem danych, w którym gromadzone są jego dane identyfikacyjne oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.
 5. Metoda Równowagi - metoda zrównoważonego odżywiania i zdrowego trybu życia opisana w Regulaminie Klubu Równowagi dostępnym na stronie https://www.klubrownowagi.pl/regulamin
 6. Operator, Administrator – U.C.M. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Prymasa Tysiąclecia 139/143 lok.23, 01-424 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000413276, w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, REGON 146035577 oraz NIP: 9512354208 - Administrator danych osobowych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oznacza potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i jego akceptację;
 8. Serwis KLUBROWNOWAGI.PL, Serwis – serwis, dostępny pod adresem internetowym www.KlubRownowagi.pl oraz poprzez aplikację na urządzenia mobilne, prowadzony przez Operatora;
 9. Usługa – e-usługa, polegająca na dostępie do Serwisu, wykorzystująca użyteczności w postaci udostępnienia systemu: diagnozy nawyków i ustalania indywidualnego celu użytkownika (wagi docelowej i czasu jej osiągnięcia), generowania dobrych nawyków żywieniowych; generowanie wydarzeń wsparcia, generowania dziennika żywieniowego, kreowania aktywności ruchowych, wizualizacji obrazu siebie, wirtualnego asystenta, samokształcenia, stymulowania bodźców motywacyjnych;
 10. Użytkownik – osoba fizyczna działająca we własnym imieniu lub jako podmiot uprawniony do reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu;

 

  § 2

KORZYSTANIE Z SERWISU

 

 1. Głównym celem działania Serwisu KLUBROWNOWAGI.PL jest realizacji Usługi poprzez:
  1. udostępnienie Użytkownikom możliwości korzystania z usługi diagnozowania stanu użytkownika w zakresie: historii wagi, jakości spożywanych posiłków, nawyków żywieniowych, aktywności fizycznej i wyznaczania na tej podstawie rekomendacji dotyczących docelowej wagi oraz czasu i sposobu jej osiągnięcia;
  2. umożliwienie Użytkownikom analizy własnych nawyków żywieniowych i generowania rekomendacji wprowadzania dobrych nawyków w miejsce złych;
  3. umożliwienie Użytkownikom generowania propozycji wydarzeń wsparcia w realizacji celu w formie udziału we wspólnych aktywnościach w określonym miejscu i czasie z innymi użytkownikami serwisu
  4. umożliwianie Użytkownikom generowania dziennika żywieniowego – codziennego jadłospisu w oparciu o Metodę Równowagi
  5. umożliwianie Użytkownikom kreowania aktywności ruchowej przez dobór indywidualnego zestawu ćwiczeń i aktywności ruchowych oraz sposobu ich realizacji
  6. umożliwianie użytkownikom wizualizacji pozytywnego obrazu siebie w formie symulacji wirtualnego obrazu sylwetki użytkownika oraz przekazu słowno-muzycznego budującego pozytywny nastrój
  7. wsparcie Użytkowników w realizacji osobistego celu przez wirtualnego asystenta monitorującego realizację zaplanowanych działań i przypominającego o ich realizacji oraz raportującego wyniki
  8. umożliwianie Użytkownikom samokształcenia w zakresie zdrowego trybu życia i odżywiania przez udostępnianie zasad Metody Równowagi i udostępnienie Użytkownikom specjalnie opracowanej bazy  produktów i przepisów, które to zasady i baza mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny.
  9. motywowania Użytkowników w realizacji indywidualnego celu przez stymulowanie bodźców motywacyjnych w formie nagród
 2. Jakiekolwiek użyteczności udostępniane w ramach Serwisu nie maja charakteru doradztwa medycznego oraz nie są powiązane z produktami żywieniowymi lub suplementami diety oferowanymi na rynku, zaś wszelkie informacje udzielane Użytkownikowi mają charakter edukacyjny.
 3. Korzystanie z Serwisu niezgodne z celami określonymi w § 2 ust. 1 i 2, a w szczególności prowadzenie działań, które mogą utrudniać realizację tych celów lub utrudniać korzystanie z Serwisu innym Użytkownikom, lub w inny sposób negatywnie wpływać na pracę Serwisu jest zabronione i może być podstawą do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika podejmującego takie działania.
 4. Do korzystania z Serwisu wymagane jest: posiadanie dostępu do komputera lub Urządzenia umożliwiającego korzystanie z powszechnie używanych przeglądarek internetowych, włączenie obsługi plików typu cookies oraz javascript oraz dostęp do sieci Internet.
 5. Użytkownikami mogą być wyłącznie:
  1. osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w tym do zawierania Umów, o których mowa w niniejszym Regulaminie w imieniu własnym, a także
  2. osoby fizyczne, posiadające uprawnienie do samodzielnego reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w jej imieniu i na jej rachunek;
 6. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z postanowieniami Regulaminu przed skorzystaniem z Serwisu KLUBROWNOWAGI.PL. Utworzenie Konta oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

 ZAŁOŻENIE I UTRZYMYWANIE KONTA I PROFILU

 

 1. Zakres usług dostępnych w Serwisie KLUBROWNOWAGI.PL jest zależny od zweryfikowanego poziomu wiarygodności Użytkownika i opłaconego abonamentu:
  1. Użytkownik niezalogowany (brak identyfikacji) lub z nie opłaconym abonamentem może przeglądać niektóre treści i niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie;
  2. Użytkownik zalogowany (zarejestrowanie w Serwisie) z opłaconym abonamentem może korzystać ze wszystkich Usług; 
 2. Aby zarejestrować się w Serwisie należy wypełnić formularz zawierający kontaktowy adres e-mail oraz hasło oraz potwierdzić dane przez kliknięcie w link aktywacyjny (który zostanie przesłany w wiadomości e-mail na podany adres e-mail) lub zalogować się do Serwisu przez serwis Facebook (wykorzystując mechanizm logowania do tego serwisu) podając login i hasło przypisane do konta w serwisie Facebook.
 3. Aby założyć Konto, należy wypełnić formularz utworzenia Konta zawierający dane Konta Użytkownika, dostępny podczas rejestracji lub po zalogowaniu w Serwisie, w zakładce „Moje dane”.
 4. Otrzymanie wiadomości e-mail Operatora, o której mowa w § 3 ust. 2 równoznaczne jest z potwierdzeniem zarejestrowania w Serwisie/ utworzeniem Konta. Utworzenie Konta, jak również zarejestrowanie do Serwisu lub zalogowanie do Serwisu oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych z Operatorem na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa jest zawierana na czas nie oznaczony.
 5. Dostęp do Konta w celu korzystania z Usług Użytkownik uzyskuje po: podaniu identyfikatora (tj. adresu e-mail) oraz odpowiadającego mu prawidłowego hasła do Serwisu pod adresem internetowym https://www.KlubRownowagi.pl lub przez połączenie skonfigurowane w aplikacji mobilnej KlubRownowagi.pl zainstalowanej na komputerze lub urządzeniu z którego używa Użytkownik do korzystania z Serwisu, zapoznaniu się z treścią Regulaminu, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Usługi, wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, potwierdzenia chęci skorzystania z Usługi i wyrażenia powyższych zgód poprzez kliknięcie przycisku „Aktywacja”. Ostateczne aktywowanie Usługi odbywa się poprzez kliknięcie linka aktywacyjnego zamieszczonego w otrzymanej na podany adres e-mail wiadomości.
 6. Na podany przez Użytkownika adres e-mail przesyłane będą, w związku z prowadzeniem Konta, wiadomości automatycznie generowane przez Serwis zawierające informacje związane z realizowanymi w Serwisie przez Użytkownika działaniami lub o ofercie Serwisu albo jego partnerów. Zakładając Konto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości zawierających określone treści marketingowe. Po zalogowaniu Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przesyłanie innych dodatkowych wiadomości, poza komunikatami stanowiącymi realizację Usług, przez wysłanie na adres admin @ klubrownowagi.pl wiadomości email odwołującej zgodę na przekazywanie treści marketingowych.
 7. Użytkownik w terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w § 3 ust. 4 może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bezkosztowo poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma listem poleconym za pośrednictwem operatora publicznego przed jego upływem na koszt Użytkownika). W każdym czasie Użytkownik może usunąć swoje Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem. Aby odstąpić od Umowy (usunąć Konto) należy wysłać na adres „admin @ klubrownowagi.pl” wiadomość e-mail z oświadczeniem o rezygnacji z korzystania z Usług i poleceniem usunięcia konta użytkownika o wskazanym adresie e-mail. 
 8. Niezwłocznie po wypowiedzeniu umowy Operator przesyła Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail informacje o:
  1. sposobie i terminie wykonania odstąpienia od umowy;
  2. kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument;
  3. obowiązku zapłaty przez Użytkownika poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów;
  4. istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
 9. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika Operator może usunąć jego Konto bądź zablokować dostęp do Serwisu, rozwiązując jednocześnie z Użytkownikiem umowę. W innych szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może usunąć Konto Użytkownika rozwiązując z nim umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.
 10. Konto Użytkownika jest miejscem w którym ewidencjonowane są na bieżąco wszystkie dane dotyczące operacji wykonywanych przez Użytkownika za pomocą Serwisu.

 

 

 § 4

 OPŁATY

 

 1.  Korzystanie z funkcjonalności Serwisu, jest odpłatne zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie internetowej https://KlubRownowagi.pl/cennik-asystent.
 2. Zarejestrowanie w Serwisie lub rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu, w tym akceptację ponoszenia opłat, wynikających z cennika, o którym mowa w ust. 1.
 3. Opłaty za korzystanie z Serwisu są związane z dostępem do bazy danych Serwisu oraz zapisywaniem i odczytywaniem informacji z bazy i nie wiążą się z jakimikolwiek usługami świadczonymi na rzecz Użytkownika.
 4. Wpłaty z tytułu opłat o których mowa w ust. 1 są realizowane za pośrednictwem Agenta rozliczeniowego działającego przez serwis https://www.przelewy24.pl w terminach wskazanych podczas procesu rejestracji lub zakupu Usługi.
 5. Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z zawarciem umowy oraz korzystaniem z usług, oprócz wskazanych w Cenniku.
 6. Wszelkie inne opłaty zostaną wprowadzone jedynie za wyraźnym oświadczeniem Użytkownika i akceptacją Cennika.

 

§ 5

SAMOKSZTAŁCENIE

 

Przy pierwszym wejściu do serwisu Użytkownik otrzymuje automatyczne interaktywne podpowiedzi z systemu, naprowadzające go na zapoznanie się ze sposobem korzystania z e-usługi.

Pierwszym krokiem będzie zapoznanie się nowego Użytkownika z korzyściami, jakie udostępnia Serwis przez udział w krótkim atrakcyjnym interaktywnym szkoleniu. Szkolenie to w formie systemu podpowiedzi pozostanie dostępne na każdym etapie korzystania z e-usługi. Ustawiczne samokształcenie jest szkoleniem e-learningowym przekazującym użytkownikom w atrakcyjny, kontekstowy sposób: rzetelne, aktualne i kompletne informacje nt. efektywności rekomendowanego sposobu i metody odchudzania. Funkcjonalność samokształcenia jest wyposażona w rzeczywiste rekomendacje innych użytkowników stosujących z powodzeniem Metodę Równowagi.

 

§ 6

DIAGNOSTYKA I USTALANIE CELU (CEL)

 

 1. Drugim krokiem jest rozpoczęcie od skorzystania z funkcjonalności, która zdiagnozuje stan użytkownika i określi jego indywidualny cel. System interaktywnie będzie zbierał informacje wymagane do kompleksowej obsługi potrzeb użytkownika (płeć, wiek, wzrost, wagę aktualną, minimalną, maksymalną) i w odpowiedzi (tak/nie) na dane stanu zdrowia oraz ilości i skład spożywanych dziennie posiłków (wybór z listy), dane o nawykach żywieniowych użytkownika i jego aktywności fizycznej, po zebraniu i interaktywnym przetworzeniu danych przy użyciu systemu użytkownik przystępuje do określenia swojego indywidualnego celu. Po wygenerowaniu celu w formie wykresu, system (w formie Wirtualnego asystenta) prezentuje wyniki oraz przedstawia ich ocenę i wynikające z niej rekomendacje.
 2. Inteligenta diagnostyka i wyznaczanie celu obejmuje podanie parametrów użytkownika, ocenę ilościową wagi docelowej przez system, ocenę jakościową wagi docelowej przez system, wygenerowanie serii pytań sprawdzających poprawność celu, ewentualną weryfikację i akceptację celu waga docelowa, wyznaczenie poszczególnych etapów na drodze do celu i określenie ilościowo i w czasie.

 

§ 7

 GENERATOR DEKLARCJI UŻYTKOWNIKA

 

 1. Funkcjonalność Generator deklaracji użytkownika sprawdza, czy Użytkownik ma wystarczająco uzupełniony profil zgodnie z modułem diagnostycznym. Jeśli cel jest ustalony, to funkcjonalność generuje formularz umożliwiający indywidualne określenie treści deklaracji użytkownika i zaprasza do podpisania deklaracji. Na koniec Użytkownik podpisuje deklarację poprzez wprowadzenie swojego imienia i zatwierdza wszystkie parametry

 

§ 8

GENERATOR DZIENNIKA ŻYWIENIOWEGO (MENU)

 

 1. Generator dziennika żywieniowego obejmuje: udzielanie ogólnych informacji o metodzie doboru pokarmów i edukację żywieniową, wyszukiwanie informacji o typach pokarmów, do której grupy która grupa należy oraz jaka ilość stanowi 1 porcję, generowanie codziennego jadłospisu (dziennika żywieniowego) na podstawie wybranych pokarmów z podliczeniem ilości porcji w danej grupie i z informacją, czy propozycja jest w normie, weryfikację ilości minimalnych, weryfikację ilości maksymalnych w grupach pokarmów, generowania propozycji korekty codziennego jadłospisu w przypadku przekroczenia ilości porcji lub niedostatecznej ilości, wyszukiwanie i wybór gotowych propozycji menu i przepisów wraz z ich gotową analizą ilości porcji w poszczególnych grupach, monitorowanie realizacji zaplanowanego dziennika w formie uzupełniania specjalnie opracowanej tabeli, generowania dzienników na przyszłe dni, generowania listy zakupów dla wybranych zaplanowanych dzienników, systemową ocenę stopnia realizacji planu.

 

§ 9

GENERATOR DOBRYCH NAWYKÓW (NAWYK)

 

 1. Generator dobrych nawyków obejmuje: przeprowadzenie ankiety opartej o stworzony podczas projektu algorytm diagnozujący model nawyków żywieniowych użytkownika, w ankiecie ustalany jest powód dlaczego użytkownik realizuje nawyk, generowanie propozycji modyfikacji zachowań na podstawie wyników ankiety, wybór od 1 do 3 nawyków Użytkownika do zmiany w określonym czasie, przypominanie o modyfikacji nawyków wg wybranego sposobu, częstotliwości i czasu, ćwiczenie nowych nawyków, oraz generowanie propozycji / sposobu przejścia na kolejny poziom wg wybranego sposobu, częstotliwości i czasu.

 

§ 10

KREATOR RUCHOWY (AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA)

 

Osobisty kreator ruchowy obejmuje automatyczny dobór indywidualnego zestawu aktywności ruchowych i prostych ćwiczeń fizycznych orz sposób ich realizacji, a także monitorowanie realizacji zadań i osiągane efekty zgodnie z potrzebami i możliwościami Użytkownika.

 

§ 11

GENERATOR WYDARZEŃ WSPARCIA

 

Generator wydarzeń wsparcia - użytkownik podczas korzystania z różnych funkcjonalności e-usługi w określonych sytuacjach otrzymuje rekomendację udziału w wydarzeniach. Gdy Użytkownik potwierdzi chęć udziału w danym wydarzeniu, aplikacja sprawdza w kalendarzach innych użytkowników wybranych wg określonych kryteriów (wiek, lokalizacja, itp.) i wybiera i wskazuje Użytkownikowi konkretnych użytkowników, którzy również są zainteresowani udziałem o określonym typie wydarzeń wspierających (spacer, jogging, spotkania motywacyjne, etc.) Użytkownik może wybrać innych użytkowników i zaproponować im termin wspólnego wydarzenia, inny użytkownik może zaakceptować termin i tym samym dokonuje potwierdzenia udziału. Użytkownik może też dołączyć do istniejącej lub organizowanej grupy uczestników Klubu Równowagi. W przypadku gdy zaproponowany automatycznie termin wizyty nie odpowiada Użytkownikowi może on przejrzeć inne dostępne terminy w zgłoszonych do systemu wydarzeń, lub dokonać wyszukiwania innych wydarzeń w określonym terminie proponowanych przez innych użytkowników - jeśli są dostępne.

 

 

§ 12

SYMULATOR WIZUALIZACJI (WIZUALIZACJA)

 

Symulator wizualizacji obrazu samego siebie – generuje wizualizację celu (w postaci dynamicznej zmiany obrazu sylwetki użytkownika opartej na obróbce komputerowej rzeczywistego zdjęcia użytkownika lub wybranego przez niego innego zdjęcia motywującego. Obraz będzie symulacją zmian / efektów korzystania z e-usługi. Drugim elementem oprócz obrazu będzie przekaz słowno-muzyczny  budujący pozytywny nastrój użytkownika, istotny podczas do realizacji celu.

 

 

§ 13

WIRTUALNY ASYSTENT (PLAN)

 

Wirtualny asystent po zaakceptowaniu przez użytkownika celu i rekomendacji z poszczególnych funkcjonalności zapisuje je w indywidualnym interaktywnym kalendarzu Użytkownika, i rozpoczyna monitorowanie czasu wykonania poszczególnych działań i w wysyła Użytkownikowi na jego urządzenie mobilne (w protokole internetowym) komunikaty przypominające, oraz żąda potwierdzenia realizacji zadań i raportuje wyniki do poszczególnych modułów. Serwis umożliwia zapisanie przez Użytkownika w bazie serwisu określonych rodzajów przypomnień, które serwis wysyła Użytkownikowi drogą e-mail lub przez aplikację mobilną.

 

§ 14

MOTYWACJA

 

Symulator bodźców motywacyjnych generuje elementy motywujące Użytkownika w postaci osiągniętych kamieni milowych w drodze do celu, np. umożliwi przyznawanie użytkownikom wirtualnych medali za osiągnięte spadki kilogramów.

 

§ 11

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

 1. Operator obsługuje Serwis i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie, w szczególności za udostępnienie Użytkownikom Usługi w formie elektronicznej. 
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność, a także prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.
 3. Podstawą odpowiedzialności Operatora są w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

 

§ 12

GWARANCJA I POLITYKA PRZERW TECHNICZNYCH

 

 1. Operator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu i możliwość korzystania z Usług.
 2. W każdym przypadku awarii (niedostępności możliwości korzystania z Usług) Operator stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
 3. Operator dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.

 

 

§ 13

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Użytkownik może zgłaszać do Operatora reklamacje dotyczące niepoprawnego funkcjonowania Serwisu za pomocą formularza „Kontakt” dostępnego w Serwisie, lub za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: klub @ klubrownowagi.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: U.C.M. Sp. z o.o. 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia z dopiskiem „REKLAMACJA KLUBROWNOWAGI.PL”. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Użytkownika, adres e-mail Użytkownika przypisany do jego Konta, oraz okoliczności uzasadniające reklamację. 
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji lub, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Operator rozpoznaje reklamację standardowo w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta. Decyzja Operatora w zakresie rozpoznawanej reklamacji jest ostateczna.
 4. Użytkownicy serwisu mogą kontaktować się z Operatorem za pośrednictwem adresu e-mail: klub @ klubrownowagi.pl.
 5. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, którzy zobowiązują się działać w dobrej wierze w celu rozwiązania sporu przy równym uwzględnieniu zasługujących na uwzględnienie interesów Administratora oraz Użytkownika. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez sądy powszechne z siedzibą właściwą dla Administratora. Reguły niniejszego ustępu nie mają zastosowania wobec Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej jako „Konsument”).
 6. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 2. Użytkownik taki uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Administratorem Umowy;
 3. Użytkownik taki uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem;
 4. Użytkownik taki może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Administratorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
 5. Użytkownik może skorzystać z platformy pozasądowego rozstrzygania sporów znajdującej się pod adresem: www.ec.europa.eu/consumers/odr.

 

 

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Administrator chroni dane osobowe Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w zał. nr 1 do Regulaminu - Regulamin ochrony przepływu informacji poufnych oraz informacji stanowiących tajemnicę zawodową.
 2. Regulamin dostępny jest w Serwisie. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie  i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego pod adresem: www.klubrownowagi.pl/regulamin-asystent-rownowagi , Polityka prywatności prowadzona przez Administratora dostępna jest pod adresem: www.klubrownowagi.pl/polityka-prywatnosci. Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest drogą e-mail.
 3. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz jednoczesne jej przesłanie na adres mailowy przypisany do Konta. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od udostępnienia ich na stronie Serwisu.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 5. Użytkowników obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym w korespondencji z Administratorem lub w formularzu rejestracyjnym.
 6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i nadal są wiążące.
 7. Niniejszy dokument, jak również dokumenty w nim powołane, podlegają przepisom prawa Rzeczypospolitej Polski.